Zdaňování

Vzorový studijní plán prezenční a kombinované formy studia

Předměty

1. semestr

 • Název
  Kredity
 • Základy ekonomie

  Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými znalostmi z ekonomie. Pomocí marginální analýzy si student osvojí pravidla jednání hospodářských subjektů na poptávkové i nabídkové straně trhu. Jsou zde vysvětlena specifika trhů jednotlivých výrobních faktorů a mechanismus fungování těchto trhů. Poté je pozornost zaměřena na ekonomiku jako celek, tj. na témata výkonosti ekonomiky, modelu ASAD, ekonomického růstu, inflace, nezaměstnanosti a hospodářským cyklům. V závěru se předmět věnuje celistvě zásahům státu do ekonomiky, tržním selháním a externalitám.

  6
 • Základy práva I

  Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z teorie práva a ze základních právních odvětví. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy právního řádu jako celku a s mechanismy a logikou základních právních institutů, tak jak se projevují v každodenní praxi každého občana a ekonomicky aktivních subjektů.

  4
 • Finanční účetnictví

  Předmět pojednává o problematice účetnictví v souladu s aktuálními předpisy. Cílem je objasnit a vymezit účetnictví jako nástroj řízení hospodářských procesů, jeho obecné zásady, vymezit základní pojmy, účetní zápisy, záznamy a účetní doklady, vedení účetních knih, popis rozsahu vedení účetnictví, úlohu směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu.

  6
 • Daňová soustava

  Daňová soustava je vstupní předmět do daňové problematiky, který poskytuje výkladovou základnu potřebnou k následujícím pokročilejším předmětům výuky daní. Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické základy daní, informace o vývoji daňové soustavy v ČR, fungování daní a základní orientaci o daních českého daňového systému včetně dopadů daní.

  6
 • Matematické metody

  Obsahem předmětu jsou partie matematiky, které vytváří podporu pro metody a modely používané v odborných předmětech a předmětu Statistické metody. Jde jak o prezentaci nezbytných teoretických základů metod, tak zejména o řešení konkrétních úloh, včetně realizací numerických výpočtů. Cílem předmětu je upevnit a doplnit znalosti z matematiky studentů, kteří absolvovali různé střední školy.

  2
 • Informatika

  Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovější verzí kancelářského balíku Microsoft Office. Na konci tohoto kurzu je student schopen využívat pokročilé nástroje a možnosti úpravy dokumentu v Microsoft Wordu, aktivně aplikovat styly odstavce a jednotně formátovat rozsáhlý dokument typu kvalifikační práce. Student je schopen vytvářet kvalitní prezentace v Microsoft Powerpointu s využitím dostupného portfolia grafických objektů a animací. Student se orientuje v základních možnostech práce v Microsoft Excelu, je schopen využívat široké nabídky vestavěných funkcí a z dostupných dat zvládá vytvářet kvalitní a přehledné grafy.

  4
 • Anglický jazyk I

  Cílem výuky předmětu je získání odborné slovní zásoby z následujících oblastí: popis práce, pracovní podmínky, činnost a historie firmy, telefonování, interní komunikace, čísla o prodeji, popis výrobku, pracovní výkon, obchodní korespondence atd. Výstupem jsou základy srozumitelné komunikace a upevnění jazykových kompetencí. Absolvent předmětu je uváděn do klíčových konceptů obchodní angličtiny a do jazyka světa obchodu.

  4

2. semestr

 • Název
  Kredity
 • Nauka o podniku

  Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování podniku a jeho jednotlivých funkcí (výrobní, zásobovací, obchodní, investiční, finanční, personální). Dále předmět sleduje následující cíle: zabezpečit komplexní systémový pohled na podnikové hospodářství; umožnit studentům samostatně řešit základní otázky rozvoje podniku; učit je rozhodovat o otázkách strategického a operativního řízení; přispívat k formování etického profilu manažera a podnikatele.

  6
 • Základy managementu

  Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z teorie a praxe moderního managementu, které jsou nezbytné k výkonu manažerské práce v jakékoliv organizaci, zejména však v malých a středních podnicích. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními a očekávanými požadavky pro úspěšný výkon manažerské práce. Po absolvování předmětu by měl student být schopen, po zapracování, výkonu manažerské práce i na střední úrovni managementu.

  4
 • Daňová evidence

  Předmět je zaměřen na získání základních poznatků a právních východisek daňové evidence, které jsou nezbytné pro podnikání fyzických osob z hlediska splnění daňových povinností. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ustanoveními pro vedení daňové evidence a souvisejících činností související s podnikáním fyzických osob včetně zpracování podkladů pro stanovení základu daně a daňového přiznání. Po absolvování předmětu by měl student být schopen vést daňovou evidenci podle příslušných daňových a souvisejících právních předpisů.

  4
 • Anglický jazyk II

  Cílem výuky předmětu je získání odborné slovní zásoby z následujících oblastí: popis práce, pracovní podmínky, činnost a historie firmy, telefonování, interní komunikace, čísla o prodeji, popis výrobku, pracovní výkon, obchodní korespondence atd. Výstupem jsou základy srozumitelné komunikace a upevnění jazykových kompetencí. Absolvent předmětu je uváděn do klíčových konceptů obchodní angličtiny a do jazyka světa obchodu.

  4
 • Praxe ve firmě I

  Povinná odborná praxe je plánována v rozsahu 132 hod./semestr. Praxe probíhá vždy v průběhu celého semestru kromě zápočtového týdne a zkouškového období. Studenti mohou u partnerských subjektů vykonávat praxi i nad rámec praxe povinné, a to i v ostatních semestrech studia. Vyhodnocování odborných praxí probíhá prostřednictvím potvrzení o absolvování odborné praxe, kterou zpracovávají poskytovatelé odborných praxí a která slouží jako podklad pro uznání praxe a udělení zápočtu studentům v jednotlivých semestrech.

  6
 • Přímé daně I

  Cílem předmětu je poskytnout studentům výklad základních principů zdanění příjmů fyzické osoby tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních praktických příkladů a určit výslednou daňovou povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

  6

3. semestr

 • Název
  Kredity
 • Základy ekonomiky podniku

  Předmět bezprostředně navazuje na předmět Nauka o podniku. Předmět je zaměřen především na vnitřní prostředí podniku a v tomto směru se zabývá jeho výrobní, nákupní a prodejní činností, investiční činností, tvorbou a rozdělením hospodářského výsledku, modelováním nákladů, nástroji řízení nákladů, cenovou problematikou či finančním řízením.

  6
 • Základy marketingu

  Předmět je zaměřen na získání a prohloubení znalostí a dovedností studentů v oblasti marketingového přístupu k trhu. Podstatnou myšlenkou předmětu je seznámit studenty se základními marketingovými pojmy, nástroji a postupy, které jsou základem efektivního vyhledávání příležitostí na trzích, plánování marketingových programů pro cílové segmenty zákazníků a pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb, očekávání, způsobů rozhodování, faktorů ovlivňujících jeho nákupní chování apod.).

  4
 • Statistické metody

  Obsahem předmětu je výklad základních metod popisné statistiky, analýzy časových řad, indexové analýzy a matematické statistiky, včetně popisu jejich užití pro modelování a analýzu ekonomických jevů a procesů. Cílem předmětu je seznámit studenty s těmito metodami, jejich numerickými realizacemi, možnostmi rigorózních aplikací a požadavky na užití v praxi.

  6
 • Anglický jazyk III

  Cílem výuky předmětu je získání odborné slovní zásoby z následujících oblastí: popis práce, pracovní podmínky, činnost a historie firmy, telefonování, interní komunikace, čísla o prodeji, popis výrobku, pracovní výkon, obchodní korespondence atd. Výstupem jsou základy srozumitelné komunikace a upevnění jazykových kompetencí. Absolvent předmětu je uváděn do klíčových konceptů obchodní angličtiny a do jazyka světa obchodu.

  4
 • Praxe ve firmě II

  Povinná odborná praxe je plánována v rozsahu 132 hod./semestr. Praxe probíhá vždy v průběhu celého semestru kromě zápočtového týdne a zkouškového období. Studenti mohou u partnerských subjektů vykonávat praxi i nad rámec praxe povinné, a to i v ostatních semestrech studia. Vyhodnocování odborných praxí probíhá prostřednictvím potvrzení o absolvování odborné praxe, kterou zpracovávají poskytovatelé odborných praxí a která slouží jako podklad pro uznání praxe a udělení zápočtu studentům v jednotlivých semestrech.

  6
 • Přímé daně II

  Záměrem předmětu je poskytnout studentům výklad základních principů zdanění příjmů tuzemských právnických osob se zohledněním vazby k ostatním souvisejícím právním předpisům. Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy potřebné pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob a pro správné určení vlastní daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů právnických osob včetně aplikace na konkrétních praktických příkladech.

  6

4. semestr

 • Název
  Kredity
 • Základy finančního řízení

  Cílem předmětu je získat vědomosti a dovednosti z oblasti řízení podnikových financí a metodických postupů, jež jsou využívány při finanční analýze podniku. Studenti budou rovněž schopni predikovat vývoj finanční situace podniku, jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého finančního rozhodování.

  6
 • Bankovnictví a finanční trhy

  Předmět je zaměřen na získání základních poznatků o bankovním sektoru a jeho funkcích. Absolvováním předmětu získá student realistický přehled o principech fungování centrální banky jakožto regulátora finančních trhů v ČR a náhled do harmonizace národních finančních trhů zemí Evropské unie. Dále získá vědomosti o bankovním systému, bankovních produktech a vývoji bankovnictví. Předmět vychází z poznatků o makroekonomické povaze peněz, základních premis soudobého managementu a seznamuje s institucionálním a právním uspořádáním peněžní soustavy a finančních trhů.

  4
 • Seminář k bakalářské práci I

  Cílem předmětu je objasnit základní principy procesu tvorby bakalářské práce, jako je volba tématu, jednotlivé fáze procesu tvorby, metodiku zpracování, zásady správné argumentace, zdroje informací, základy akademického psaní, zásady korektního formálního i obsahového zpracování prezentace k obhajobě.

  4
 • Praxe ve firmě III

  Povinná odborná praxe je plánována v rozsahu 132 hod./semestr. Praxe probíhá vždy v průběhu celého semestru kromě zápočtového týdne a zkouškového období. Studenti mohou u partnerských subjektů vykonávat praxi i nad rámec praxe povinné, a to i v ostatních semestrech studia. Vyhodnocování odborných praxí probíhá prostřednictvím potvrzení o absolvování odborné praxe, kterou zpracovávají poskytovatelé odborných praxí a která slouží jako podklad pro uznání praxe a udělení zápočtu studentům v jednotlivých semestrech.

  6
 • Nepřímé daně

  Předmět specifikuje oblast nepřímých daní a zařazení daně v daňovém systému. Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické základy a metodické postupy uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) potřebné pro správné vyhodnocení jednotlivých konkrétních případů v oblasti DPH. Studenti získají znalosti ke korektní aplikaci postupů při řešení konkrétních situací v oblasti DPH.

  6

5. semestr

 • Název
  Kredity
 • Základy veřejných financí

  Předmět seznamuje studenty se základními kategoriemi veřejné správy a teorie veřejných financí a nabízí tak studentům klíčové znalosti i nástroje k pochopení současné politicko-ekonomické situace. Student získá základní poznatky v oblasti veřejné správy, fungování veřejného sektoru včetně instrumentu veřejné volby, dále pak poznatky o systému a fungování veřejných financí, ústředního i územních rozpočtů atd. Po absolvování předmětu se student orientuje ve strukturách veřejné správy a veřejných financí v ČR, získává i výrazně kvalitnější náhled na běžnou politickoekonomickou realitu ČR i evropského prostoru.

  4
 • Základy práva II

  Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z obchodního práva, resp. dílčích částí jiných právních odvětví, jež s obchodním právem v praxi souvisí. Cílem předmětu je tedy seznámit studenty jak se základními instituty obchodního práva, tak také s dalšími právními odvětvími, jejichž základní znalost je pro ekonomicky aktivní subjekty nutností, či přinejmenším komparativní výhodou.

  4
 • Základy auditu

  Cílem předmětu je seznámit studenty s institutem auditu účetní závěrky primárně z pohledu budoucího uživatele auditorských služeb. Předmětem výkladu je význam auditu, jeho rizika, legislativa a vlastní proces auditu od přípravy zakázky, poznání klienta, plánování postupu, testování potenciálních nesprávností až po auditorskou zprávu a jejím projednání s vedením účetní jednotky. Po úspěšném absolvování je student schopen porozumět zprávě auditora, provádět základní auditorské procedury, popsat metodiku provádění auditu a vysvětlit význam auditu účetní závěrky.

  6
 • Seminář k bakalářské práci II

  Obsahem předmětu jsou individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce, které by měly vyústit ve vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování teoretických východisek bakalářské práce. Výsledkem je vyjasnění definitivní koncepce zpracování této části bakalářské práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu. Mimo osobních konzultací je ke komunikaci s vedoucím práce využíván Informační systém Vysoké školy Sting.

  2
 • Praxe ve firmě IV

  Povinná odborná praxe je plánována v rozsahu 132 hod./semestr. Praxe probíhá vždy v průběhu celého semestru kromě zápočtového týdne a zkouškového období. Studenti mohou u partnerských subjektů vykonávat praxi i nad rámec praxe povinné, a to i v ostatních semestrech studia. Vyhodnocování odborných praxí probíhá prostřednictvím potvrzení o absolvování odborné praxe, kterou zpracovávají poskytovatelé odborných praxí a která slouží jako podklad pro uznání praxe a udělení zápočtu studentům v jednotlivých semestrech.

  6
 • Vybraná daňová témata

  Předmět se zaměřuje na vybrané problematiky daní daňové soustavy České republiky. Hlavní pozornost je věnována vybraným tématům týkajících se majetkových daní, zdanění spotřeby a řešení příkladů souvisejících s danou daňovou problematikou. Studenti získají znalosti potřebné ke korektní aplikaci postupů při řešení konkrétních situací v této oblasti.

  6

6. semestr

 • Název
  Kredity
 • Finanční analýza

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hodnocení finanční situace organizace a objasnit postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení podniku. V rámci používaných metod je kladen důraz na analýzu poměrovými ukazateli. Součástí seminářů je zpracování komplexních příkladů, na kterých je demonstrováno, jak s firemními daty korektně pracovat a jak získané hodnoty interpretovat.

  4
 • Komunikační dovednosti

  Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z oblasti komunikačních dovedností, které jsou nezbytné k efektivní komunikaci nejen se zákazníky, ale také uvnitř podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace a prezentování. Silný důraz je kladen na interaktivitu a praktické zapojení studentů, nácvik konkrétních technik na bázi případových studií. Po absolvování předmětu bude student schopen prezentovat uceleně vlastní názory a návrhy a argumentovat v následné diskuzi.

  4
 • Zpracování bakalářské práce

  Obsahem předmětu jsou individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce, které by měly vyústit ve vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování praktické části bakalářské práce. Výsledkem je vyjasnění definitivní koncepce zpracování této části bakalářské práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu. Mimo osobních konzultací je ke komunikaci s vedoucím práce využíván Informační systém Vysoké školy Sting.

  12
 • Zdaňování — případová studie

  Předmět shrnuje a rozvíjí poznatky, které studenti získali v předchozích daňových předmětech. Studentům jsou předány informace, jak aplikovat základní zásady daňové optimalizace při stanovení daňové povinnosti zejména u daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a pojistného na sociální pojištění. Hlavním cílem předmětu je, aby studenti byli schopni řešit praktické komplexní příklady včetně odborné diskuse nad aktuálními daňovými tématy, která jsou generována zapojenými odborníky z daňové praxe.

  4