FAQ

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Co je obsahem přijímacího řízení?

V rámci přijímacího řízení je ověřováno, zda uchazeč úspěšně absolvoval předchozí stupeň studia, tzn. předkládá maturitní vysvědčení, resp. bakalářský diplom. Dále je zjišťován stupeň motivace uchazeče ke studiu a jeho představy o budoucím profesním zaměření. Uchazeč se stává studentem školy v okamžiku zápisu do studia. Podmínkou zápisu je kromě úspěšného absolvování přijímacího řízení také uhrazení poplatků spojených se studiem (školné za první semestr studia).

Co mám dělat, když v době konání přijímacího řízení a zápisu nemám vykonanou maturitní zkoušku?

Uchazeči, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení, ale  v době řádného zápisu nemají úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, mohou být tzv. podmínečně zapsáni do studia. Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období tak mohou předkládat maturitní vysvědčení až do 31. října, do kdy je podmíněný zápis platný.

Jak probíhají zkoušky v rámci kombinované formy studia?

V kombinované formě studia nejsou organizována zkoušková období. Zkoušení probíhá průběžně v rámci celého semestru. První termíny zkoušek jsou pevně dány rozvrhem a je možné konstatovat, že student absolvuje přibližně jednu zkoušku měsíčně. Tento systém zkoušení vychází z předpokladu, že student je v průběhu studia zároveň zaměstnán, nebo podniká. Je pro něj přijatelnější připravovat se na zkoušky průběžně, než si rezervovat celý měsíc, kdy by musel absolvovat najednou všechny zkoušky dané studijním plánem aktuálního semestru.

Je možné požádat o uznání zkoušek nebo části studia absolvovaného na jiné vysoké škole?

Student může před zápisem do studia požádat o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na Vysoké škole Sting, o.p.s. nebo v předchozím či souběžném studiu na jiné vysoké škole. Kompletní podmínky žádosti jsou specifikovány ve Směrnici rektora pro přijímání nových uchazečů, která je k dispozici na úřední desce školy – viz související odkazy. Při uznání dostatečného počtu kreditů je možné požádat o zařazení do vyššího ročníku studia.

Proč je nutné platit školné?

Soukromé vysoké školy sice musí splňovat všechny podmínky pro udělení akreditace stejně jako veřejné a státní vysoké školy (kvalitní prostorové a personální zabezpečení, rozvinutá vědecko-výzkumná činnost), nemají však nárok na dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškerá činnost je tedy převážně hrazena ze školného. Vysoká škola Sting, o.p.s. je schopna s financemi pracovat efektivně a poplatky, které jsou spojené se studiem, jsou výrazně nižší než příspěvek na studenta, který ze státního rozpočtu získávají veřejné a státní vysoké školy.