FAQ

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

V rámci přijímacího řízení je ověřováno, zda uchazeč úspěšně absolvoval předchozí stupeň studia, tzn. předkládá maturitní vysvědčení, resp. bakalářský diplom. Dále je zjišťován stupeň motivace uchazeče ke studiu a jeho představy o budoucím profesním zaměření. Uchazeč se stává studentem školy v okamžiku zápisu do studia. Podmínkou zápisu je kromě úspěšného absolvování přijímacího řízení také uhrazení poplatků spojených se studiem (školné za první semestr studia).

Uchazeči, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení, ale  v době řádného zápisu nemají úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, mohou být tzv. podmínečně zapsáni do studia. Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období tak mohou předkládat maturitní vysvědčení až do 31. října, do kdy je podmíněný zápis platný.

Kromě denního studia nabízíme i kombinovanou formu studia, která probíhá cca jednou za měsíc o víkendu – obsahuje 8 víkendových výukových soustředění za semestr. Umožníme vám tak lépe skloubit studium s prací. Více o kombinované formě studia si přečtete zde.

V kombinované formě studia nejsou organizována zkoušková období. Zkoušení probíhá průběžně v rámci celého semestru, a to vždy poté, kdy proběhne kompletní výuka daného předmětu. Tento systém zkoušení vychází z předpokladu, že student je v průběhu studia zároveň zaměstnán, nebo podniká. Je pro něj přijatelnější připravovat se na zkoušky průběžně, než si rezervovat celý měsíc, kdy by musel absolvovat najednou všechny zkoušky dané studijním plánem aktuálního semestru.

Absolventi vyšších odborných škol, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část, mohou v rámci modifikovaného studijního plánu nastoupit do bakalářského studijního programu Ekonomika a finance podniku. Více o možnostech studia pro absolventy VOŠ si přečtěte zde.

Pracovní stáže v partnerských firmách a institucích jsou nedílnou součástí studia na Vysoké škole Sting, o.p.s.. Studentům již od prvního ročníku nabízíme rozmanité podoby spolupráce s vybranými společnostmi a zapojení do řady zajímavých projektů. Více o možnostech praxí při studiu si přečtěte zde.

Student může před zápisem do studia požádat o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na Vysoké škole Sting, o.p.s. nebo v předchozím či souběžném studiu na jiné vysoké škole. Kompletní podmínky žádosti jsou specifikovány ve Směrnici rektora pro přijímání nových uchazečů, která je k dispozici na úřední desce školy – viz související odkazy. Při uznání dostatečného počtu kreditů je možné požádat o zařazení do vyššího ročníku studia. Více o možnostech uznání předchozího studia si přečtěte zde.

Vysoká škola Sting, o.p.s. klade vysoký důraz na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností studentů. Ti mají možnost zvyšovat své jazykové kompetence prostřednictvím výuky anglického jazyka, odborných předmětů v angličtině nebo využitím studijní či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+. Více o studiu cizích jazyků si přečtěte zde.

Studenti u nás mohou využít  4 typy stipendií — prospěchové, ubytovací, sociální a 100% stipendium. Více o stipendiích si můžete přečíst na této stránce.

Soukromé vysoké školy sice musí splňovat všechny podmínky pro udělení akreditace stejně jako veřejné a státní vysoké školy (kvalitní prostorové a personální zabezpečení, rozvinutá vědecko-výzkumná činnost), nemají však nárok na dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškerá činnost je tedy převážně hrazena ze školného. Vysoká škola Sting, o.p.s. je schopna s financemi pracovat efektivně a poplatky, které jsou spojené se studiem, jsou výrazně nižší než příspěvek na studenta, který ze státního rozpočtu získávají veřejné a státní vysoké školy.