Acta Sting

Recenzovaný vědecký časopis ACTA STING

je vydáván od roku 2012 (ISSN přiděleno 21.11.2012, od 1.1.2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR). Jeho posláním je vytvoření prostoru pro publikování vědeckých nebo přehledových statí akademických pracovníků a studentů vysokých škol, pracovníků vědeckovýzkumných a odborných pracovišť z ČR i zahraničí. Zveřejňuje aktuální poznatky a analýzy z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, financí, daní, účetnictvípráva.

Do časopisu je možné předložit díla, která doposud nebyla nikde publikována a zaslána k publikaci jiným redakcím. Všechny přijaté příspěvky prochází recenzním řízením a jsou hodnoceny odborníky vybranými redakční radou časopisu. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každá stať je předložena minimálně dvěma nezávislým recenzentům. O zařazení statě do časopisu rozhoduje redakční rada. Všechny příspěvky prochází interním procesem kontroly plagiátorství. Uveřejnění příspěvku není spojeno s žádným poplatkem. Časopis ACTA STING splňuje pravidla Open Access, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici zdarma. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo odkazovat na plné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora.

Časopisu je přiřazeno ISSN 1805 – 6873 (online), ev. číslo: MK ČR E 20461.

Časopis je zařazen do databází: DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS.

Periodicita časopisu: 4 čísla ročně.

Kontakt:
Šéfredaktor:

Ing. David Král, Ph.D.

Editor:
Mgr. Michal Kuneš

Vydává:

Vysoká škola Sting, o.p.s.
Rašínova 103/2, 602 00 Brno
tel.: +420 603 846 497
e‑mail: david.kral@sting.cz


Redakční rada

Předseda: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., Vysoká škola Sting v Brně

Členové:

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Roman Horák, CSc., Vysoká škola Sting, o.p.s. v Brně
prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Hanna Kalač, CSc., Národní univerzita statní daňové služby Ukrajiny
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA, Vysoké učení technické v Brně
Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Masarykova univerzita v Brně
prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní v Praze
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Giovanni Schiuma, Ph.D., Università della Basilicata, Potenza
prof. Inna Stecenko, Ph.D., Baltic International Academy, Riga
prof. Ing et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Roman Zámečník, PhD., Vysoká škola Sting, o.p.s. v Brně


Pokyny pro autory

Příspěvky se přijímají v češtině, slovenštině nebo angličtině. Za originalitu, odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor. V časopise ACTA STING nelze publikovat článek, který byl již uveřejněn v jiném periodiku, s výjimkou příspěvku publikovaného na konferenci Vysoké školy Sting, o.p.s..

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. O otištění příspěvku rozhoduje redakce časopisu na základě recenzního řízení. Recenzi zajišťuje redakce a recenzní řízení vůči autorovi příspěvku je anonymní. S výsledkem recenzního řízení a případnými připomínkami je autor seznámen.

Jsou očekávány texty se standardní strukturou vědecké práce: úvod, literární rešerše problematiky, použité metody, analýza problému, návrhy řešení a jejich diskuse.

Formální náležitosti příspěvků

  • Příspěvky jsou přijímány výhradně v elektronické podobě ve formátu MS Word na adrese david.kral@sting.cz.
  • Rozsah příspěvku je očekáván mezi 4000 – 6000 slovy (přibližně 10 – 15 stran A4). Redakce může rozhodnout o zařazení příspěvku i s jiným rozsahem.
  • Časopis je tištěn ve stupních šedi; jsou přípustné pouze objekty (tabulky, grafy, obrázky), jejichž vypovídací schopnost touto skutečností není narušena.
  • Formátování příspěvku: veškeré pokyny týkající se formátování jsou uvedeny v přiložené šabloně.

Ke stažení: šablona příspěvku (docx, 54 kB)

Uzávěrka přijímání příspěvků:
č. 1/2023 – do 31. 12. 2022
č. 2/2023 – do 31. 03. 2023
č. 3/2023 – do 30. 06. 2023
č. 4/2023 – do 30. 09. 2023


Etický kodex

Etický kodex ACTA STING


Archiv čísel ACTA STING

Archiv jednotlivých čísel časopisu ACTA STING je dostupný zde.


Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.