Studium

01/ Studijní program:

Ekonomika a management | B0413P050005

specializace: Organizace a řízení malých a středních podniků

Specializace

Organizace a řízení malých a středních podniků

Absolvent specializace je znalý podstaty základních ekonomických procesů a je tedy schopen samostatně nebo týmově zabezpečit efektivní řízení organizace. Disponuje k tomu adekvátními ekonomickými, manažerskými a komunikačními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Absolvent je schopen vykonávat funkci řídícího pracovníka nižšího či středního stupně managementu pro podnikovou i neziskovou sféru. Mezi základní schopnosti absolventa rovněž patří uplatnění při založení a řízení vlastního malého či středního podniku. Absolvent je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Profilové předměty specializace:
Základy ekonomie, Nauka o podniku, Základy ekonomiky podniku, Základy managementu, Podnikání v MSP I, Podnikání v MSP II, Management MSP, Základy manažerského účetnictví, Základy controllingu, Základy finančního řízení.

02/ Studijní program:

Ekonomika a management | B0413P050005

specializace: Zdaňování

Specializace

Zdaňování

Absolvent specializace je schopen zabezpečit efektivní fungování organizace zejména v oblastech vedení účetnictví včetně jeho daňových aspektů a správě daní. Absolvent disponuje také velmi dobrou právnickou orientací a je schopen se uplatnit v soukromém podniku i ve veřejné správě, např. na pozici účetního, ekonoma, daňového specialisty, prokuristy, asistenta v účetní a daňové kanceláři. Po získání potřebné praxe může zastávat pozici účetního poradce, ekonomického a organizačního poradce, po vykonání profesních zkoušek profesi daňového poradce. Absolvent je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Profilové předměty specializace:
Základy ekonomie, Nauka o podniku, Základy ekonomiky podniku, Základy managementu, Daňová soustava, Přímé daně I - II, Nepřímé daně, Účetnictví I - III.

03/ Studijní program:

Ekonomika a management | B0413P050005

specializace: Management podnikových procesů

Specializace

Management podnikových procesů

Absolvent je schopen se komplexně orientovat v problematice managementu podnikových, zejména výrobních procesů. Absolvent nalezne uplatnění také v ekonomických úsecích podniku, v organizaci a řízení podniku, v organizaci obchodních činností, včetně marketingu. Rovněž může být zařazen do úseku personálního. Díky rozsáhlé praxi v průběhu studia se dokáže v organizaci rychle adaptovat, Absolvent programu je schopen v rámci zadaných úkolů a projektů samostatně a odpovědně rozhodovat, obhajovat svou práci a své názory na řešení problémů, vést pracovní tým a nést odpovědnost za jeho výsledky a samostatným studiem si doplňovat teoretické poznatky v oboru. Absolvent nalezne uplatnění v průmyslových, stavebních a obchodních společnostech, v poradenských organizacích a v dalších výrobních i nevýrobních organizacích a rovněž v oblasti spotřebního průmyslu a služeb.

Profilové předměty specializace:
Základy ekonomie, Nauka o podniku, Základy ekonomiky podniku, Základy managementu, Výrobní technika a technologie, Progresivní průmyslové technologie, Průmyslové znalosti a jejich řízení, Moderní podnik, Základy procesního řízení.

hat icon Elektronická přihláška ke studiu