Studium

Výuka cizích jazyků

AKADEMIE STING klade vysoký důraz na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností studentů. Ti mají možnost zvyšovat své jazykové kompetence prostřednictvím výuky anglického jazyka, odborných předmětů v angličtině nebo využitím studijní či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+.

Bakalářské studium

Výuka anglického jazyka je v rámci bakalářského studia rozložena do 4 semestrů. Výuka je směřována k přípravě na certifikované jazykové zkoušky. Studenti jsou na základě výsledků vstupního testu rozděleni dle pokročilosti do několika skupin.

V rámci kombinované formy studia je výuka cizích jazyků zaměřena na rozvíjení komunikačních dovedností studentů, rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby a uvedení do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech.

Studenti mají možnost zápisu volitelných odborných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce.

Navazující magisterské studium

V tomto stupni studia je zvyšování úrovně a rozšiřování znalostí v cizích jazycích umožněno v rámci studia odborných předmětů. Ve dvou semestrech navazujícího magisterského studijního plánu je k dispozici volitelný předmět v anglickém jazyce.

Elektronická přihláška ke studiu