Studium

Praxe při studiu

Orientace studia na praxi

Studijní programy jsou orientovány na co nejvyšší efekt praktického uplatnění absolventa s dostatečně širokými všeobecnými ekonomickými znalostmi. Absolvent se dokáže rychle adaptovat v organizaci ihned po dokončení studia, protože v jeho průběhu si ověřuje nabyté znalosti prostřednictvím rozsáhlé odborné praxe. Úspěšní absolventi školy uplatňují své znalosti i praktické dovednosti při vykonávání ekonomických funkcí v soukromých i státních podnicích, v úřadech státní správy, samosprávy měst a obcí, případně při vedení vlastní firmy.

Povinná odborná praxe je součástí bakalářského studia a jejím cílem je umožnit studentům po dobu studia ve druhém až pátém semestru získat praktické ověření znalostí získaných studiem studijního programu. Praxe probíhá v rámci uvedených semestrů vždy ve čtvrtek a pátek, a to s výjimkou zápočtového týdne a zkouškového období.

Za účelem zvýšení odborně praktických znalostí studentů je povinná odborná praxe organizována za následujících podmínek:

 • poskytovatel praxe pověří svého zaměstnance metodickým vedením studenta na praxi,
 • na začátku každého semestru je přímo na pracovišti zpracován stručný průběh praxe ve vazbě na předměty předchozího semestru,
 • po ukončení semestrální praxe je zpracováno její vyhodnocení poskytovatelem praxe.

Poskytovatel odborné praxe poskytuje v jejím rámci možnost zpracovávat závěrečnou kvalifikační práci. Téma práce si každý student vybere ze seznamu zveřejněného školou, případně dohodne s poskytovatelem praxe téma jiné.

Přehled pracovišť, ve kterých je praxe smluvně zajištěna.

 • Siemens, s.r.o.
 • Šmeral Brno, a.s.
 • Dieffenbacher-CZ, s.r.o.
 • Toshulin, a.s.
 • Energ-Servis, a.s.
 • AUDIT Brno, spol. s r.o.
 • BDO CA s.r.o.
 • Rödl & Partner Tax, k.s.
 • C.K. Daňová kancelář, a.s.

Orientace na malé a střední podniky vychází z dlouhodobě dobré spolupráce firmy STING především s Regionální hospodářskou komorou v Brně od jejího vzniku, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, s Úřadem práce v Brně (a s úřady práce obecně), Komorou daňových poradců České republiky, odbory Magistrátu města Brna (zvláště s Živnostenským úřadem), Sdružením účetních a daňových poradců v Brně, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a dalšími institucemi.

Elektronická přihláška ke studiu