Studium

Organizace a řízení podniků

Charakteristika studijní specializace Organizace a řízení malých a středních podniků

Studijní specializace umožňuje studentům získat teoretické a praktické odborné znalosti a dovednosti zejména v oblastech organizace a řízení malých a středních podniků, managementu, podnikové ekonomiky a problematice podnikání malých a středních  podniků, a to v propojení na ostatní ekonomické disciplíny, které jsou standardem pro ekonomické obory. Společně se získáváním nových teoretických znalostí je studium zaměřeno také na rozvoj kompetencí potřebných pro výkonnou a řídící činnost absolventa. Studium vychází z aktuálních požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v profilových disciplínách studijní specializace a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profil absolventa

Absolvent je znalý podstaty základních ekonomických procesů a je tedy schopen samostatně nebo týmově zabezpečit efektivní řízení organizace. Disponuje k tomu adekvátními ekonomickými, manažerskými a komunikačními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Absolvent je schopen vykonávat funkci řídícího pracovníka nižšího či středního stupně managementu pro podnikovou i neziskovou sféru. Mezi základní schopnosti absolventa rovněž patří uplatnění při založení a řízení vlastního malého či středního podniku. Absolvent je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Znalosti, dovednosti a kompetence absolventa:

 • znalost současného stavu poznání v oblasti základních ekonomických a manažerských disciplín, všeobecný ekonomický přehled,
 • stanovení trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich  současného stavu,
 • odborné znalosti pro analýzu, redesign a optimalizaci hlavních a řídicích procesů v podniku,
 • samostatná orientace v oblasti podnikových financí,
 • příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o hlavních činnostech zainteresované organizace s využitím ICT,
 • efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, schopnost využívání nástrojů pro správu účetních dat, základní orientace v databázových aplikacích,
 • kompetence pro řízení menších pracovních kolektivů,
 • prezentační a komunikační dovednosti pro jednání s obchodními či jinými externími partnery.

Profilové předměty

 • Základy ekonomie
 • Nauka o podniku
 • Základy ekonomiky podniku
 • Základy managementu
 • Podnikání v MSP I
 • Podnikání v MSP II
 • Management MSP
 • Základy manažerského účetnictví
 • Základy controllingu
 • Základy finančního řízení

Studijní plán

Kompletní studijní plán pro prezenční formu studia

Kompletní studijní plán pro kombinovanou formu studia

Školné

40.482 Kč za akademický rok (2 semestry)

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte své studijní místo.

 

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Ráchel Kurzyszová
Telefon: +420 603 462 002
E-mail: rachel.kurzyszova@sting.cz

Přihlaste se do bakalářského studia