Studium

Uznávání předchozího studia

V souvislosti se Směrnicí rektora k přijímání nových studentů do studia je možné, aby uchazeč požádal o uznání dříve absolvovaných částí studia při splnění následujících podmínek.

  1. Předmět nebo část předchozího studia je možné uznat pouze za předpokladu, že:
   • doba od jejich úspěšného absolvování nepřekročila 5 let,
   • žádost o uznání je podána včetně všech náležitostí minimálně 10 pracovních dní před přijímacím řízením, do kterého je student přihlášen. Po zápisu do studia již není možné žádat o jakékoliv uznání předchozího studia.
  2. K žádosti dle odstavce 1 s výjimkou předmětů, které byly absolvovány dle odstavce 1 písm. a), jejichž dokumentace je k dispozici v IS Sting, student doloží:
   • úředně potvrzený výpis o úspěšném absolvování každého předmětu včetně klasifikace, počtu kreditů a počtu případných neúspěšných pokusů o ukončení předmětu,
   • úředně potvrzenou osnovu každého předmětu s popisem jeho začlenění do studijního oboru, v jehož rámci byl absolvován.
  3. Student může před zápisem do studia požádat o uznání předmětů absolvovaných:
   • v předchozím studiu na Vysoké škole Sting, o.p.s.,
   • v předchozím nebo souběžném studiu na vysoké škole v České republice.
  4. Zároveň s předmětem je uznána i jeho klasifikace, kreditová hodnota, včetně evidence neúspěšných pokusů o ukončení předmětu.

 

  1. Student, kterému je uznán z předchozího studia dostatečný počet kreditů, může být zapsán do vyššího ročníku studia (2. ročník – min. 60 kreditů, 3. ročník – min. 120 kreditů).

 

 1. Zápis do vyššího ročníku může být podmíněn složením rozdílových zkoušek, případně splněním jiných rozdílových požadavků.
Přihlaste se do bakalářského studia