Studium

Studijní program:

Ekonomika a management | N6208

studijní obor: Podniková ekonomika a management

Studijní obor

Absolvent je vybaven odbornými znalostmi v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, různých oblastí  managementu a základů dalších ekonomických disciplín. Disponuje schopnostmi analyzovat problémy a tvůrčím způsobem je řešit a prezentovat výstupy své práce. Absolvent je připraven vykonávat samostatnou i týmovou práci ve všech typech ekonomických subjektů. Absolvent nalezne uplatnění při zajištění odborných činností v různých úsecích podniku, při řízení těchto činností na střední úrovni managementu organizací, případně ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Je seznámen s moderními informačními a komunikačními technologiemi za účelem jejich efektivního využití v organizaci. Absolvent je také připraven ke studiu doktorského studijního programu v oboru Podniková ekonomika a management.

Znalosti, dovednosti a kompetence absolventa:
  • komplexní odborné znalosti v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín;
  • schopnost vyhodnocovat základní vývojové trendy v činnosti podniku a na jejich základě stanovovat směry rozvoje v podniku ve vztahu k vývoji hospodářské praxe i ekonomické teorie;
  • znalost metod hodnocení, příčin a důsledků různých forem rizik v často se měnících podmínkách současné globální ekonomiky;
  • orientace v řídicích procesech podniku, v postupech zpracování a delegování úkolů pro nižší stupně managementu;
  • schopnost strategického plánování činností podniku, řízení implementace plánovaných procesů a kontrola realizace;
  • schopnost analyzovat výstupy z elektronických informačních zdrojů podniku a využít je při jeho strategickém řízení;
  • schopnost motivovat podřízené lidské zdroje podniku ke kvalitním výkonům a schopnost vlastního odborného růstu.
hat icon Elektronická přihláška ke studiu