Věda a výzkum

Projekty

Řešené projekty na AKADEMII STING

Projekt Zvyšování úrovně studijního prostředí a implementace komplexního systému managementu kvality v AKADEMII STING (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002375)

Projekt  reaguje na potřebu modernizovat vysokoškolské prostředí na AKADEMII STING prostřednictvím zavedení hodnocení kvality a efektivity řízení, zavedením předmětů nově vyučovaných v anglickém jazyce, modernizací výuky a prohloubením spolupráce s absolventy za účelem reflexe potřeb trhu práce. Cílem projektu je úspěšný absolvent moderní soukromé vysoké školy.

Jaký problém projekt řeší
AKADEMIE STING si jako soukromá vysoká škola uvědomuje reálnou měnící se poptávku zaměstnavatelů na trhu práce, kteří požadují absolventy plně připravené a maximálně vzdělané v ekonomickém oboru. Dosud byla AKADEMIE STING odkázána na výsledky Prostřednictvím modernizace předmětů, zavedením komplexního systému hodnocení kvality a efektivních principů řízení je schopen žadatel těmto požadavkům dostát a předkládaný projekt bude sloužit jako nástroj pro rozvoj stanoveného cíle. Realizace navrhovaných klíčových aktivit přispěje k naplnění cílů projektu. Projektový záměr naplňuje dílčí opatření RIS JMK a je v souladu se strategickými dokumenty AKADEMIE STING .
Projekt reaguje na analýzu potřeb školy realizovanou vedením školy a rovněž na šetření mezi studenty. Vyhodnocení šetření, včetně požadavků studentů, se odrazilo při formulování obsahového zaměření klíčových aktivit. Projekt sleduje cíle vytyčené prioritami Dlouhodobého záměru a jeho aktualizace pro rok 2017.

Cíle projektu
Projekt Zvyšování úrovně studijního prostředí a implementace komplexního systému managementu kvality v AKADEMII STING si klade za cíl úspěšného absolventa moderní vysoké školy s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce.
Sekundární cíle projektu:
1. zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce
2. zvýšení kvality vzdělání prostřednictvím modernizace metod výuky a její internacionalizace
3. zvýšení spokojenosti zaměstnavatelů s absolventy
4. rozvoj partnerství pro vzdělání především s aplikační sférou
5. zlepšení strategického řízení
6. hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a vnitřních procesů
7. zvýšení jazykových kompetencí všech cílových skupin, umožnění mezinárodních zkušeností a kontaktů

Dílčí klíčové aktivity:

  • Aktivita KA 1: Řízení projektu
  • Aktivita KA 2: Zvýšení úrovně studijního prostředí a internacionalizace
  • Aktivita KA 3: Zavádění systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy, zkoumání schopnosti adaptace na trhu práce, posilování vazeb mezi AKADEMIÍ STING a jejími absolventy
  • Aktivita KA 4: Implementace komplexního systému zajišťování kvality
  • Aktivita KA 5: Zavádění a rozvoj efektivních principů managementu

hat icon Elektronická přihláška ke studiu